share

Meer rendement met moderne Valtra-technieken

Met Valtra Guide, Valtra Section Control en Valtra Variable Rate Control kan elke gebruiker van een Valtra trekker met SmartTouch armsteun het rendement van zijn teelthandelingen substantieel verhogen. Stapsgewijs brengt elk van deze tecnieken een hoger niveau van precisielandbouw binnen handbereik. In dit artikel worden de potentiële voordelen voor een fictief voorbeeldbedrijf geschetst.

De technieken

Op Valtra modellen met SmartTouch zijn de volgende technieken beschikbaar:

Valtra Guide: automatische besturing op basis van satellietnavigatie; verkrijgbaar met nauwkeurigheden tot 2 cm. Belangrijkste voordelen zijn het beperken van overlap en een hogere arbeidsproductiviteit.

Valtra Section Control (SC): automatisch in- en uitschakelen van secties van spuitmachines, kunstmeststrooiers, zaaimachines etc. Belangrijkste voordeel is beperking van overlap bij geren en afwijkende perceel-vormen. Tegelijkertijd voorkomt Section Control het te laat inschakelen van machine-secties waardoor perceel-gedeelten onbedoeld de betreffende behandeling juist missen.

Valtra Variable Rate Control (VRC): op basis van de GPS-positie en bijbehorende kenmerken van bodem en gewas aanpassen van de dosering van zaai- en plantgoed, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Valtra TaskDoc: hulpmiddel om uitgevoerde bewerkingen digitaal vast te leggen voor gebruik in managementsystemen.

Het voorbeeldbedrijf

Het fictieve voorbeeldbedrijf is 200 ha groot; de gemiddeld perceel-grootte is 5 ha. Het bouwplan staat vermeld in de tabel 1. Het machinepark en de gebruikte technieken staan in tabel 2. Uitgangspunt in dit rekenvoorbeeld is dat bij (vrijwel) alle bewerkingen de Valtra Guide automatische besturing wordt gebruikt.

Het (financiële) voordeel van Valtra Guide (automatische besturing)

Over het algemeen zorgt handmatig sturen voor 3–10 % overlap. In dit rekenvoorbeeld is men ervan uitgegaan dat de overlap dankzij automatische besturing afneemt met de percentages zoals vermeld in tabel 3.

De besparingen op brandstof en uren zijn het resultaat van minder werkgangen dankzij minder overlap. De besparing op productiemiddelen is een schatting voor dit bouwplan. Wanneer intensievere gewassen worden geteeld, met hogere inputs, zal dit bedrag toenemen. De arbeidsbesparing is alleen gewaardeerd met een uurtarief. Wat de boer in de 25 uur zou kunnen verdienen met andere werkzaamheden is niet ingecalculeerd. Dat geldt ook voor de ‘waarde’ van vrije tijd. Automatisch recht rijden leidt ook tot minder vermoeidheid.

Het (financiële) voordeel van Section Control

Bij het gebruik van Valtra Section Control neemt de automatisering het in- en uitschakelen van de secties van een machine over van de bestuurder. De praktijkervaring leert dat met een handbediende veldspuit vaak forse overlappingen van spuitbanen ontstaan tot wel 18 %. Met automatische Section Controle kan de overlap in veel gevallen worden gereduceerd tot ca. 3 %. Automatische sectie inschakeling kan daardoor op veel bedrijven besparingen op productiemiddelen mogelijk maken van 5 tot 15 %.

Voor het voorbeeldbedrijf is uitgegaan van een (bescheiden) besparing van 5 %. Dit levert de volgende bedragen op: zaaizaad € 1.410,- kunstmest € 2.710,- en gewasbeschermingsmiddelen € 1.360,-. In totaal € 5.480,-.

Het (financiële) voordeel van Variable Rate Control

Het gebruik van plaatsspecifieke dosering (Variable Rate Control) kan helpen om de opbrengst en productkwaliteit op een perceel te optimaliseren. Dat gebeurt door zaai- en plantgoed, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op de plekken waar ze het hoogste rendement hebben. Meestal wordt daarbij rekening gehouden met eigenschappen van de bodem en de stand van het gewas. Het potentiële effect van plaatsspecifieke dosering verschilt sterk tussen bedrijven. Op bedrijven met intensieve gewassen of veel bodemvariatie is vaak meer te bereiken dan bij extensieve teelten en gelijkmatige bodems.

Voor het voorbeeldbedrijf wordt gerekend met een bescheiden stijging van de financiële opbrengst met 1 % a € 2.500.

Het totale plaatje

De verschillende Valtra precisielandbouwtechnieken leiden voor dit voorbeeld bedrijf tot de onderstaande besparingen:

Valtra Guide                              € 4.900,-

Valtra Section Control               € 5.480,-

Valtra Variable Rate Control      € 2.500,-

TOTAAL                                    € 12.340,-

Tabel 1

Gewas Opbrengst (ton/ha) Oppervlakte
Wintertarwe 8,5 64
Mais 50 60
Suikerbieten 90 6
Gerst 6,5 40
Koolzaad 4,5 30
TOTAAL   200

Tabel 2
Machine-uitrusting (elk werktuig gebruikt Valtra Guide)

Machine Werkbreedte (m) Gebruikte techniek
Maaidorser 5 Opbrengstmonitor
Zaaimachine 3 VRC
Veldspuit 24 SC, VRC
Kunstmeststrooier 24 SC, VRC
Ploeg 2  
Cultivator 3  
Cambridge rol 6  
Zaaibedcombinatie 6  

Tabel 3

Geschatte vermindering overlap per bewerking in procentpunt

Bewerking Vermindering overlap
Zaaien 3
Grondbewerking 5
Kunstmeststrooien 3
Gewasbescherming 3
Oogsten 1
Gemiddeld 3

Tabel 4

Kostenbesparing door minder overlap

Post Besparing Tarief Totaal
Brandstof 504 l. € 0,75/l. € 378
Uren 25 uur € 15,-/uur € 375
Productiemiddelen     € 4.200 (schatting)
TOTAAL     € 4.900 (afgerond)

Met alleen Valtra Guide en Valtra Section Control (de relatief eenvoudige toepassingen) is de besparing nog steeds om en nabij € 10.000,-. Op bedrijven met meer intensieve teelten zal dit bedrag vrijwel zeker hoger liggen. De investering in Valtra Guide RTK bedraagt € 12.810,- en de kosten voor Section Control € 1.747,- (bruto bedragen af fabriek). Na 1 seizoen hebben de investeringskosten zich al bijna terugverdiend.